Työtä globaalin kestävän kehityksen eteen

Kehitysyhteistyömme perustana on elinikäisen oppimisen tukeminen koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen ja taloudellisen toimeentulon kehityksen kautta. Välitämme tietoa sidosryhmillemme toiminnastamme lisäten ymmärrystä sekä edistäen yhdessä globaalia kestävää kehitystä niin Suomessa kuin kehitysyhteistyön kohdemaissa. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 

Tukea elinikäiseen oppimiseen

Koulutus

Koulutus on tehokas tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Se tärkeä työkalu rakennettaessa oikeudenmukaisempaa ja tasapainoisempaa yhteiskuntaa. Koulutus mahdollistaa tuottavan, jatkuvasti oppivan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elävän yhteiskunnan.

Kehittämishankkeiden kautta hyvän koulutuksen saanut opettaja toimii opetustyön lisäksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden esimerkkinä koko yhteisölle.

Ympäristö

Kaikkein köyhimmät maat kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista eniten. Kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokaan, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen vaatii yhteistyötä.

UFF edistää ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla uusiutuvan energian käyttöä ja maanviljelyshankkeita Afrikassa.

Taloudellinen kehitys

Riittävä toimeentulo tukee kehittyvien yhteisöjen kokonaisvaltaista kehitystä. Maanviljelyshankkeet vahvistavat perheiden taloudellista kehitystä satojen kasvaessa ja viljelylajikkeiden monipuolistuessa.

UFF tukee naisten toimintaryhmiä osana maanviljelyshankkeita sekä nuorten koulutusta mahdollistamalla ammatillisen kouluttautumisen kohdemaissa. Hätäapu puolestaan edistää nopeaa humanitaarista ja taloudellista toipumista hätätilanteissa, kuten luonnonkatastrofin myötä.

Hankkeiden painopiste koulutuksessa sekä ruokaturvan ja toimeentulon kehittämisessä

Rahoitamme vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta eteläisessä Afrikassa ja Aasiassa. Tuemme hankkeita Angolassa, Intiassa, Kongo DR:ssa, Malawissa, Mosambikissa, Namibiassa ja Zimbabwessa. Suomen ulkoministeriö on yhteisrahoittajana muutamassa kehitysyhteistyöhankkeessa.

Opettajakoulutus

Olemme toiminnan alusta lähtien tukeneet pääasiassa koulutusta edistäviä hankkeita Afrikan maaseutualueilla. Opetuksen laadun parantaminen ja pätevien opettajien saaminen maaseudulle on tärkeää, koska koulutettu väestö suuntaa usein suurimpiin kaupunkeihin.

Maaseudulla työnsä aloittavilla opettajilla on monipuolinen ja haastava toimenkuva, sillä opettajakoulutus sisältää myös yhteisökehitystoimintaa: aikuisille suunnattuja lukutaito-, tietokone- ja yrittäjyyskursseja, esikoulutoimintaa, harrastekerhoja ja terveys- ja hygieniavalistusta. Uusien opettajien kouluttamisen lisäksi opettajaopistot järjestävät täydennyskoulutusta jo virassa toimiville opettajille. Opettajien käyttöön perustetaan myös resurssikeskuksia, joiden varustukseen kuuluu yleensä minikirjasto, internetyhteys, muutama tietokone, televisio, dvd-soitin ja radio.

Perusopetus

Slummilasten koulut Intiassa on perustettu edistämään köyhien lasten koulunkäyntiä. Vähävaraisilla perheillä ei usein ole mahdollisuuksia lähettää lapsia valtion kouluihin, koska lasta ei ole virallisesti rekisteröity tai lapsen työpanoksesta ei ole varaa luopua. Slummikoulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden olosuhteisiin. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan ruoka-apua, terveydenhoitoa ja kursseja vanhemmille. Oppilaiden vanhemmille ja sisaruksille suunnattujen kurssien tavoite on tarjota ammatillista koulutusta.

Opetuksen laadun parantaminen

UFF tukee opetuksen laadun kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on perusopetuksen laadun parantaminen maaseudun alakouluissa. Hankkeissa painotetaan monipuolista ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioivaa opetusta. Painoarvoa annetaan hyviksi havaituille opetusmenetelmille sekä opettajien ammattitaidon päivittämiselle ja ylläpidolle.

Opettajakorkeakoulu

Opettajakorkeakoulu, One World University, on Mosambikissa Maputon läheisyydessä sijaitseva alemman asteen korkeakoulu, josta valmistuneet työskentelevät muun muassa opettajaopistoissa ja kouluttavat uusia ammattitaitoisia opettajia. Korkeakoulu painottaa laajaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa, jossa opetusalan ammattilaisilla on laajan pedagogisen osaamisen lisäksi aktiivinen yhteisönkehittäjän rooli.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisella kouluksella on tärkeä rooli kehittyvissä maissa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammattikouluissa voi suorittaa maatalous-, rakennus-, hotelli- ja matkailu- tai yhteisönkehitysalan perustutkinnon. Näiden ammattialojen osaajille on tarvetta ja työllistyminen opintojen päätyttyä on todennäköistä. Kaksivuotisen ammatillisen koulutuksen aikana oppilas suorittaa samalla myös 8.–10. luokan perusopinnot. Opintoihin sisältyy teoriaa, käytännön tehtäviä sekä työssäoppimisjakso.

Lastenapu ja yhteisökehitys

Lastenapu auttaa perheitä antamalla hygienia- ja terveysoppia, tiedottamalla koulutuksesta ja sen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu-ohjelma tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran ja HIV/aidsin ehkäisemiseksi. Erityistukea saavat orpolapset ja heidän huoltajansa. Lastenavun esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulunaloitusta, parantavat lasten oppimistuloksia ja pienentävät koulupudokkaiden määrää. Lastenapuhankkeet järjestävät myös lukutaito-opetusta aikuisille. Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen ja opettaa perheitä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

Viljelijäkoulutus

Maanviljelijöille suunnatut toimintaryhmät, Farmers’ Clubit, tähtäävät maaseudun asukkaiden toimeentulon ja ruokavalion parantamiseen ja aliravitsemuksen vähentämiseen. Hankkeet tarjoavat käytännön tietoa uusista viljelylajikkeista ja -tavoista sekä menetelmistä, joiden avulla satoa saadaan parannettua. Ryhmissä opiskellaan valmistamaan taloudellisia ja luonnonmukaisia lannoitteita ja torjunta-aineita sekä rakennetaan komposteja ja kaivoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää viljelijöiden osaamista siten, että vihannestarhoilta ja pelloilta riittää satoa yli oman tarpeen myös myytäväksi. Viljelijöitä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön parempien kauppaehtojen saavuttamiseksi ja verkostojen luomiseksi.