Tukea koulutukseen, ympäristön kestävään kehitykseen ja toimeentulon kehittämiseen

Globaalikehitystyömme perusta on kolme E:tä: 1. koulutus (education), 2. ympäristön kestävä kehitys (environmentally sustainable development)
ja 3. taloudellinen kehitys (economic development). Globaalikehitystyön tavoitteena on köyhyyden poistaminen keskittymällä koulutukseen,
ympäristön kestävään kehitykseen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen maaseudulla.

Koulutus

Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta; se on yksi tärkeimmistä työkaluista rakennettaessa oikeudenmukaisempaa, rauhallisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Laadukas koulutus antaa lapsille, nuorille ja aikuisille ammatillisten taitojen lisäksi valmiudet kohdata elämän eri haasteet ja elää toiset huomioon ottaen. Koulutus mahdollistaa tuottavan, jatkuvasti oppivan, ongelmia ratkovan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elävän yhteiskunnan.

Hyvän koulutuksen saanut pätevä opettaja toimii, opetustyön lisäksi, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lähettiläänä koko yhteisölle. Kun kaikille taataan mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen, koulutuksesta tulee kestävän kehityksen moottori ja avain parempaan maailmaan.

UFF tukee opettajaopistojen ja -korkeakoulun toimintaa, perus- ja ammattikoulutusta sekä opetuksen laadun kehittämishankkeita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Intiassa.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa globaalikehitystyötämme. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti, vaan kaikkein köyhimmät maat kärsivät niistä eniten. Kuitenkin kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen on kiireellinen asia, joka vaatii kollektiivista toimintaa. Olemme edistäneet uusiutuvan energian käyttöä muun muassa rakentamalla biokaasuyksiköitä Intiaan. Pyrimme lieventämään ja mukautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin opettamalla kestävien viljelymenetelmien käyttöä osana maanviljelyshankkeitamme Afrikassa.

Taloudellinen kehitys

Kokonaisvaltainen kehitys edellyttää riittävää toimeentuloa. Maanviljelyshankkeiden tavoitteena on sekä perheiden taloudellisen kehityksen tukeminen että ruokaturvan parantaminen. Kun sadot kasvavat ja viljelylajikkeet monipuolistuvat, myös myytävien tuotteiden määrä kasvaa. Osana maanviljelyshankkeita tuemme myös naisten toimintaryhmiä, joissa mahdollistetaan pienimuotoinen yritystoiminta esimerkiksi mikrolainojen ja säästörinkien avulla. Taloudellisen kehityksen keskiössä on tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille. Siksi tuemme vuosittain nuorten koulutusta mahdollistamalla ammattikoulujen ja ammatillisten kurssien toiminnan kohdemaissamme.

Tuki globaalikehitystyöhön

UFF:n tukeman globaalikehitystyön tavoitteena on lieventää köyhyyttä edistämällä koulutusta, ympäristön kestävää kehitystä ja taloudellista kehitystä.

Vuonna 2018 organisaatio rahoitti 34 globaalikehitys- työhanketta eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Säätiön tukemat hankkeet tavoittivat yli 40 000 suoraa hyödynsaajaa ja lähes 220 000 epäsuoraa hyödynsaajaa. Suomen ulkoministeriö ja Euroopan Unioni ovat olleet yhteisrahoittajina kolmessa eri hankkeessa vuoden aikana. Vuoden 2018 hankekohtainen globaalikehitystyötuki oli reilut 2,2 miljoonaa euroa.

KOULUTUS

Opettajakoulutus 37,5 %
Ammattilinen koulutus 5,3 %
Peruskoulutus 3 %
Korkeakoulutus 1,4 %

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS

Biokaasu- ja ympäristöhankkeet 3,8 %

TALOUDELLINEN KEHITYS

Maanviljelijäkoulutus 45,2 %
Lastenapu ja yhteisökehitys 3,8 %

  • Opettajakoulutus
  • Ammatillinen koulutus
  • Peruskoulutus
  • Korkeakoulutus
  • Biokaasu- ja ympäristöhankkeet
  • Maanviljelijäkoulutus
  • Lastenapu ja yhteisökehitys